menu
Laidu pamatskolas galvenie uzdevumi 2021./2022. m.g.
  1. Turpināt nodrošināt uz skolēnu centrētu mūsdienīgu izglītības procesu.
  2. Pilnveidot sociāli emocionālās mācīšanās vidi, aktualizējot vērtības: atbildību, centību, sadarbību.
  3. Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti.
  4. Attīstīt skolotāju sadarbību profesionālo prasmju pilnveidei.