menu
PROJEKTI

Kultūrkapitāla fonda projekti (KKF)
 • 2006 gadā mūsu skolas direktore E.Tisjaka iesniedza KKF projektu "Ainavu istabas izpēte". Projekta realizācijas laikā speciālisti atklāja ļoti skaistas un vēsturiski vērtīgas lietas: apgleznojumus. Šo apgleznojumu atsegšanu un iekonservēšanu vairāku kvadrātmetru platībā līdzfinansēja Laidu pagasta padome.
 • 2012.gadā skolas direktore E.Tisjaka iesniedza KKF projektu. Projekta mērķis - gūt apliecinājumu par 2.stāva koridora esošo stāvokli un iespējamo turpmāko darbību - remontu.

Kuldīgas novada Domes projekti
 • 2010.gadā skolas direktore E.Tisjaka ar darba grupu - I.Eida, I.Beltiņa, D.Taube, A.Baumane realizēja atbalstīto projekta "Darīsim paši" ietvaros Laidu pamatskolas Sermītes interešu centrā savu projektu "Rotājies un rotaļājies". Liels paldies dārzniekam Jānim Lepsim par skaistajiem skujeņiem, košumkrūmiņiem un padomu, kas palīdzēja realizēt projekta ieceres.
 • 2010.gada vasarā skolas direktore E.Tisjaka ar darba grupu - I.Eida, I.Beltiņa, L.Liekmane, K.Rudītis, noorganizēja projekta "Vasaras dienas nometne" ietvaros ļoti skaistu un interesantu nometni "Spoku mednieki". Liels paldies sponsoriem, pašvaldībai par finansējumu. Nometnes laikā dalībnieki apmeklēja 10 Latvijas pilis, izzināja savs pils vēsturi, nakts noslēpumu nakšņojot pilī, izgatavoja pils bukletu, informācijas stendu, veidoja gleznas, kas kalpo vēl joprojām. Šī nometne radīja interesi skolas audzēkņiem organizēt arī turpmāk nakšņošanas skolā.
 • 2011.gada vasarā sk. Hercenberga ar darba grupu noorganizēja projekta "Vasaras dienas nometne" ietvaros interesantu nometni. Tās dalībniekiem bija iespēja doties pārgājienā, radoši strādāt, pabūt z/s "Upmaļi", Kalvenes ZOO dārzā, Liepājā. Paldies Laidu pagasta pārvaldei par atsaucību transporta nodrošināšanā, pašvaldībai par finansējumu.

Skolas finansētie
 • 2012.gada vasarā sk. J.Tomovica ar darba grupu /V.Lepse, S.Strazdiņa/ noorganizēja vasaras dienas nometni "Vasaraibumi". Tās ietvaros dalībniekiem bija iespēja doties pārgājienā, ekskursijā, eksperimentēt, veidot no dabas materiāliem darbiņus, sportot, strādāt radoši. Nometnes ietvaros skolas bibliotēka ieguva galda spēli.
 • Ar 2012.gadu skolā tiek izsludināts "Iekšējais projekts "Paši savai skolai." Mērķis: Uzlabot Laidu pamatskolas dzīves kvalitāti, skolas estētisko vidi. Kā tas darbojas? Laidu p-sk. skolotājs, vai darba grupa (kurā ir vismaz 1 skolotājs) var iesniegt projekta pieteikumu, kas saistīts ar skolas dzīves kvalitātes uzlabošanu un ko pats skolotājs vai darba grupa spēj īstenot. Ja tā, tad skolotājs vai darba grupa saņem LVL 200,00 kā līdzfinansējumu projekta īstenošanai /finansējums tiek piešķirts materiālu iegādei/. Pēc projekta izvērtēšanas žūrija izraugās labāko, kurš atbilst projekta kritērijiem, labi izstrādāts un finansiāli pamatots.
 • 2012.gadā tika iesniegts 1 projekts sk. Zemberga G. "Atjaunotie klases priekšmeti," un atbalstīts.

Dažādi
 • 2012.gada martā biedrībā "Darīsim paši" tika iesniegts projekts "Sporta-spēļu laukuma labiekārtošana" /ELFLA finansējums/.
 • 2012.gada aprīlī konkursā "Nāc izkrāsot bērnību" tika izsniegts projekts pirmsskolas izglītības iestādes remontam /autori: E.Tisjaka, A.Baumane, I.Eida/. Latvijā aktivitāte bija ļoti liela. Atbalstu neieguvām, bet rokas nenolaidīsim - startēsim atkal!

LAD "Skolas piens"
 • Ar 2011.gadu Laidu pamatskolas pirmsskolā audzēkņi saņem pienu.
 • 2012./2013.m.g. skola turpina piedalīties LAD "Skolas auglis" un "Skolas piens". Mūsu skolā šo programmu norisi koordinē saimniecības daļas vadītāja I.Eida.

Latvijas skolas soma

Lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Arī mūsu skola, sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros, nodrošina iespēju izzināt un klātienē apmeklēt Latvijas kultūras un dabas vērtības.

Pumpurs
Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- Pumpurs, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Laidu pamatskola projektā iesaistījusies no 2018./ 2019. mācību gada.
2018./2019. m.g. atbalsts sniegts 9 izglītojamiem.
2019./2020.m.g. atbalsts sniegts 11 izglītojamiem.
2020./2021.m.g. atbalsts sniegts 13 izglītojamiem.

Kuldīgas novada Domes proj.
2018.gadā tika iesniegts projekta pieteikums konkursam "Darīsim kopā" ar projektu "Vieta zem saules" un iekārtota zaļā klase skolas skvērā.
Autors: E. Tisjaka