menu
Laidu pamatskolas metodiskā darba prioritāte 2021./2022.m.g.
Vienota mācību procesa plānošana un realizēšana.
Uzdevumi
1.Sadarbojoties skolotājiem, virzīt skolēnus uz pašvadītu mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu.
2.Uzsākt īstenot pilnveidoto mācību saturu 1.; 4.; 7. klasē un turpināt īstenot 2.; 5.; 8. klasē.
3.Veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru stundu izveidē.
Sasniedzamais rezultāts
Skolotāju un skolēnu darba produktivitātes un rezultātu uzlabošana.
Pedagogi sadarbojas grupās jaunā mācību satura īstenošanai 1.; 2.; 4.; 5. ;7.; 8. klasei.
Katrs pedagogs vērojis un vadījis 2 stundas mācību gadā.
Aktivitātes
Izmantot radošas, inovatīvas starppriekšmetu sadarbības formas.
Pilnveidot mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas, digitālos materiālus, mācību ekskursijas u.c.