menu
Laidu pamatskolas metodiskā darba prioritāte 2020./2021.m.g.
Kvalitatīva mācību procesa plānošana un realizēšana
Uzdevumi
  1. Sadarbojoties skolotājiem, virzīt skolēnus uz pašvadītu mācīšanos, nodrošināt kvalitatīvu, ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu.
  2. Uzsākt īstenot pilnveidoto mācību saturu 1.; 4.; 7. klasē.
  3. Veicināt pedagogu savstarpējo mācīšanos, dalīšanos pieredzē un starpdisciplināru stundu izveidē.

Sasniedzamais rezultāts
Skolotāju un skolēnu darba produktivitātes un rezultātu uzlabošana.
Pedagogi sadarbojas grupās jaunā mācību satura īstenošanai 1.; 4.; 7. klasei.
Katrs pedagogs vērojis un vadījis 2 stundas mācību gadā .

Aktivitātes
Izmantot radošas, inovatīvas starppriekšmetu sadarbības formas,
Pilnveidot mācību procesu, izmantojot modernās tehnoloģijas, digitālos materiālus, mācību ekskursijas u.c.