menu

Informācija par mācību līdzekļiem


  • Dienasgrāmatas visiem izglītojamiem nodrošina skola.
  • Mācību grāmatas un darba burtnīcas izsniedz bibliotekāre.
  • Par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem informē mācību priekšmeta skolotāji.
    Katra mācību gada beigās klases audzinātājs izsniedz nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu sarakstu nākošajam mācību gadam.