menu

LAIDU PAMATSKOLAS SKOLOTĀJI
2021./2022.m.g. II sem


Skolotāji Mācību priekšmets Audzināmā klase/grupa Amats
Elita Tisjaka Krievu valoda 6. un 7.klase Direktore
Matīss Ļaudams Matemātika, fizika, inženierzinības    
Santa Zemberga Sākumskola,sociālās zinības 1., 3. un 4. klase Pagarinātās grupas skolotāja
Aija Rutule Angļu valoda    
Aija Botsmane Latviešu valoda un literatūra, angļu valoda 8. un 9.klase Direktores vietniece izglītības jomā
Ņina Zemurbeja Dabaszinības, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija    
Dagnija Šteinberga Mūzika    
Inguna Berga Informātika, datorika    
Jana Tomovica Sākumsskola, teātris, krievu valoda, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas 2. un 5. klase Bibliotekāre
Pagarinātās grupas skolotāja
Olita Jermolova Latvijas vēsture, Pasaules vesture, Sociālās zinības un vēsture    
Viesturs Lukševics Sports, sports un veselība    
Vaira Rudzroga   Pirmsskolas pedagogs 1,5 - 4 gad. grupa  
Samanta Valtenberga Pirmsskolas pedagogs 1,5 - 4 gad. grupa  
Inga Doniņa
Vaclovs Svažs
Pirmsskolas pedagogs
Pirmsskolas sporta skolotājs
5 - 6 gad. grupa
 
 
Zita Valdmane     Logopēde