Saskaņā ar IZM 2009.gada 17.augusta rīkojuma Nr. 345 „Par pamatizglītības programmas parauga apstiprināšanu 1.pielikumu ir noteikts, ka klases audzināšanas stundās aplūkojamās tēmas ir:

 •  vērtībizglītība,

 •  uzvedība un saskarsmes kultūra,

 • patriotisms un pilsoniskā līdzdalība,

 • veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse,

 •  darbība ekstremālās situācijās un satiksmes drošība,

 • karjeras izvēle.


KLASES AUDZINĀTĀJA PIENĀKUMI

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības,

 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes

 • dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu,

 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi organizējot klases pasākumus (ekskursijas, pārgājieni, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas,

 • veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem,

 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos,

 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides

 • saglabāšanā un sakopšanā,

 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu līdzpārvaldē un ārpusstundu pasākumos, interešu izglītības programmās.

 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.


KLASES AUDZINĀTĀJA DOKUMENTĀCIJA


1. Klases audzinātāja mape

2. Klases audzinātāja "Klases stundu programma”

3. Klases audzinātāja stundu tematiskais darba plāns mācību gadam

4. Skolēnu izpētes materiāli

5. Materiāli par audzināšanas darbu klasē 

6. Vecāku sapulču sanāksmju protokoli

7. Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi

8. Drošības instruktāžas

9. Ārpusstundu aktivitātes

10. Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos.
Avots:

http://liep8vsk.lv/


Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas
Mājas lapu veido Raimonds Kristovskis
2011 - 2018