menu
SKOLAS BIBLIOTĒKA

Skolas bibliotēkas pamatuzdevums ir iespēju robežās nodrošināt mācību procesu ar izglītības valsts standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru; sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko un emocionālo attīstību, daudzveidīgu interešu iekopšanu, pašizglītību, pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi; piedalīties mācību procesa dažādošanā, kā arī iekļaušanos kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.
 

Laidu pamatskolas bibliotēkā visi pakalpojumi - lasītāju apkalpošana, pieeja informācijas avotiem, u.c. ir bez maksas. Apmeklētājs apņemas ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus un kārtību.
Bibliotēkas pamatpakalpojumi:
  • informēšana par bibliotēkas krājumiem, bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
  • iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
  • uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, u.c. izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
  • grāmatu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
  • informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga izmantošana;
  • datorpakalpojumu izmantošana;
  • kasešu un CD, videoklipu izmantošana;
  • bibliotēku, literatūru un lasīšanas popularizējošu pasākumu organizēšana.

Bibliotēkā iespēju robežās tiek papildināts daiļliteratūras fonds ar jaunāko bērnu, jauniešu literatūru, pedagoģisko metodiku. Visu mācību gadu ir pieejama informācija par "Kur mācīties tālāk?", lai veicinātu jauniešu karjeras izvēles iespējas.
Bibliotēkas krājumu komplektēšana notiek sadarbībā ar mācību priekšm. skolotājiem, balstoties uz māc. līdzekļu piedāvājuma un pieprasījuma izpēti, kā arī izglītības standartu. Uzziņu literatūrā fonds tiek bagātināts ar gan bērniem, gan pieaugušajiem domātām, mūsdienīgām enciklopēdijām, vārdnīcām utt.