menu
Laidu pamatskolas audzināšanas darba prioritātes 2021./ 2022. m.g.
  1. Pašvadītas mācīšanās, īpaši laika plānošanas, prasmju stiprināšana.
  2. Sadarbības starp vecākiem un skolu, skolēniem un skolotāju aktualizēšana.
  3. Pilnveidot skolēnu savstarpējo attiecību kultūru, veicinot atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās, radīt iespējas skolēnu pilsoniskai līdzdalībai klases, skolas, pilsētas un valsts izglītības un kultūras veidošanā.
  4. Stiprināt nacionālās identitātes un valstiskuma apziņu, veicināt motivētu iesaistīšanos klases, skolas, pilsētas un valsts izglītības un kultūras veidošanā.