Izglītības likuma 1. panta 4. punktā noteikts, ka izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tādējādi vienlīdz svarīgi izglītības procesā skolēnam ir apgūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību, kultūru, dabu, valsti.

Ir vēl virkne citu tiesību aktu, kuri regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus, tiesības un atbildību. Nozīmīgākie dokumenti, kas nosaka skolas un ģimenes atbildības jomas bērnu audzināšanā, ir:

  • ANO Konvencija par bērnu tiesībām (20.11.1989.),

http://www.likumi.lv/doc.php?id=85620&from=off

Bērniem draudzīgā valodā:
 

http://www.britishcouncil.org/latvia-education-dreams-latv-ani-bernu-tiesibu-konvencija.pdf

  • Izglītības likums (29.10.1998.) ,

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759

  • Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.),

http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096

  • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos",

http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106

  • Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība".

http://www.likumi.lv/doc.php?id=197039&from=off

  • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270

  • IZM „Ieteikumi kārtības, kādā izglītības iestāde informē    izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, piemērošanai (www.izm.gov.lv)

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/vispareja-izglitiba/aktualitates/7030.html

  • IZM 16.10.2009. rīkojums Nr.425 „Par pedagoga darba pienākumu aprakstu paraugu apstiprināšanu ar 24 pielikumiem (www.izm.gov.lv)

http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem.htmlAvots: 


Tiek izmantotas uCoz tehnoloģijas
Mājas lapu veido Raimonds Kristovskis
2011 - 2018